Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Zasady finansowania

KONKURSY | POMOC SOCJALNA | STYPENDIUM RADY RODZICÓW

Stypendium Rady Rodziców

I. Jednorazowe stypendium Rady Rodziców zwane dalej „stypendium” przyznawane jest uzdolnionym i wyróżniającym się aktywnością społeczną uczniom Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych nr 2 w Gdańsku, w tym:

 1. uczniom ZKPiG2 kończącym klasę 4, 5 i 6 Szkoły Podstawowej nr 85, im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego
 2. uczniom ZKPiG2 kończącym klasy 1, 2 i 3 Gimnazjum nr 48, im. Lecha Bądkowskiego

O Stypendium RR może ubiegać się uczeń, który został nominowany przez swojego Wychowawcę. Wychowawca nominuje jednego ucznia ze swojej klasy, przez wypełnienie i złożenie, w stosownym terminie, Wniosku Stypendialnego. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach Prezydium RR dopuszcza rozpatrzenie dodatkowej nominacji.
Prócz oczywistych i ważnych kryteriów jak: ocena z zachowania, średnia ocen na świadectwie końcowym, sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych, decydujące będą takie kryteria jak: praca na rzecz klasy, szkoły i społeczności lokalnej, wyjątkowa postawa koleżeńska i obywatelska, praca pozaszkolna ucznia, wolontariat, czy inna, społeczna forma aktywności, a także hobby, czy wybitna działalność artystyczna. Wniosek zawiera rubrykę przewidzianą na obszerną, opisową opinię Wychowawcy oraz miejsce na dodatkową opinię wybranego nauczyciela, pracownika szkoły, pedagoga.

II. Zasady przyznawania stypendium:

 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja złożona z członków Prezydium Rady Rodziców; dzieci członków Komisji nie mogą ubiegać się o stypendium;
 2. Komisja wyróżnia dwóch uczniów na każdym poziomie nauczania, dokonując wyboru: po dwóch, spośród nominowanych, uczniów klas: 4, klas 5 i klas 6 SP oraz po dwóch, spośród nominowanych, uczniów klas 1, klas 2 i klas 3 Gimnazjum;
 3. Komisja przydziela stypendia w zależności od posiadanych środków finansowych;
 4. Decyzja o przyznaniu stypendium, po zatwierdzeniu protokołu komisji, jest ostateczna i nieodwołalna.

III. Sposób postępowania przy składaniu wniosków.

 1. Wzór Wniosku będzie dostępny do pobrania w Sekretariacie szkoły i na stronie internetowej RR wzór wniosku stypendialnego
 2. Wypełniony Wniosek Stypendialny należy złożyć w Sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 19.VI.2017 roku. Wniosek musi być wstępnie zaakceptowany przez Dyrekcję.
 3. O przyznanych stypendiach Prezydium RR poinformuje pisemnie Dyrekcję i Wychowawców oraz umieści ogłoszenie na stronie internetowej Szkoły i stronie RR do dnia 23.VI.2017 roku.
 4. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas apelu kończącego rok szkolny 2016/17.

Wszystkim uczniom
życzymy powodzenia

– Rada Rodziców


Do pobrania:

Konkursy

Rada Rodziców SP85 przeznacza 45% swojego budżetu na finansowanie nagród w konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz na nagrody i stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. O szczegółowym rozdysponowaniu tej puli decyduje, w drodze głosowania, Prezydium Rady Rodziców.

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe Rady Rodziców organizator konkursu (pracownik szkoły) powinien:

 1. pobrać, dostępny w sekretariacie lub w serwisie Rady Rodziców, wzór Wniosku o dofinansowanie;
 2. w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia konkursu złożyć, na ręce Pani Dyrektor Barbary Gwizdały, wypełniony formularz Wniosku;
 3. przedstawić w nim  krótki opis projektu, jego zasięg, cele i tematykę;
 4. zaproponować konkretną formę nagród, wyróżnień i oczekiwaną kwotę wsparcia;
 5. zaakceptowany, przez Panią Dyrektor, Wniosek zeskanować i wysłać na adres: wnioski@rodzice.sp85.edu.pl (akceptujemy korespondencję wysyłaną jedynie z adresów w domenie sp85.edu.pl).
 6. w ciągu 10 dni od zakończeniu konkursu udostępnić Radzie Rodziców rozliczenie finansowe.

Rada rodziców proponuje, aby narody rzeczowe otrzymywali tylko laureaci konkursów,  trzech najlepszych uczniów, dopuszczając jednocześnie możliwość wyróżnienia innych uczestników dyplomami. Nagrody powinny mieć walor edukacyjny; mogą to być książki, płyty, pomoce naukowe i przybory szkolne. Rada Rodziców pragnie wspierać idee zdrowego odżywiania i w trosce o zdrowie uczniów, nie będzie finansowała zakupu słodyczy.

Rada Rodziców nie będzie refinansowała faktur złożonych z pominięciem procedury wnioskowania.
W związku z ograniczonym budżetem oraz koniecznością racjonalnego wydatkowania środków Rada Rodziców zastrzega sobie możliwość przyznania kwoty niższej, niż wnioskowana oraz, w uzasadnionych przypadkach, możliwość odrzucenia wniosku w całości.

Wnioski będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty akceptacji przez Panią Dyrektor.

Cała korespondencja: ewentualne uwagi Prezydium, informacje o akceptacji lub odrzuceniu Wniosku będą przekazywane organizatorowi konkursu, na adres mailowy (wyłącznie oficjalny – w domenie sp85.edu.pl), widniejący na wniosku.

Obrazy wniosków dostępne są publicznie na stronie rodzice.sp85.edu.pl. Po wydaniu decyzji przez Prezydium Rady Rodziców wniosek jest przypisywany do kategorii zaakceptowane lub odrzucone.

Życzymy organizatorom wspaniałych pomysłów,
a uczestnikom wielu sukcesów.

Rada Rodziców


Do pobrania:


Pomoc socjalna

Rada Rodziców przeznacza 10% swojego budżetu na pomoc socjalną.
Wnioski o pomoc socjalną finansowaną przez Radę Rodziców składa wyłącznie właściwy pedagog szkolny.

We wniosku należy przedstawić możliwie najszersze uzasadnienie, jednakże NIE NALEŻY podawać jakichkolwiek danych umożliwiających zidentyfikowanie beneficjenta pomocy, chyba że jest to absolutnie niezbędne do pełnego uzasadnienia.

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe Rady Rodziców pedagog szkolny powinien:

 1. pobrać, dostępny w sekretariacie lub w serwisie Rady Rodziców, wzór Wniosku o dofinansowanie;
 2. przedstawić możliwie najpełniejszy opis sytuacji rodzinnej i materialnej beneficjenta pomocy;
 3. zaproponować konkretną formę i oczekiwaną kwotę wsparcia;
 4. wniosek zeskanować i wysłać na adres: wnioski@rodzice.sp85.edu.pl (akceptujemy korespondencję wysyłaną jedynie z adresów w domenie sp85.edu.pl).
 5. po wykorzystaniu środków udostępnić Prezydium Rady Rodziców rozliczenie finansowe

UWAGA! Wnioski będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania. Sugerujemy aby wnioski o dofinansowanie wyjazdów w roku szkolnym 2016/17 składać do 30 kwietnia 2017.

Rozpatrując wnioski będziemy kierowali się przede wszystkim sytuacją osób potrzebujących, jednakże w przypadku wniosków spływających po w/w terminie, ze względu na ograniczony budżet, kolejność wniosków również może mieć znaczenie.

Obrazy wniosków o pomoc socjalną dostępne są na stronie rodzice.sp85.edu.pl wyłącznie dla osób zalogowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia (poziom dostępu: socjal).


Do pobrania: