Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Harmonogram pracy Rady Rodziców

Plan pracy Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku

na rok szkolny 2017/2018

 

Lp. Zadania Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi
1. Organizacja pracy Rady Rodziców 1. Wybory Prezydium Rady

Rodziców.

Wrzesień 2017 Przewodniczący

zebrania

2. Opracowanie planu  projektu finansowego na rok 2017/2018. Październik 2017 Prezydium Rady

Rodziców,

 

3. Aktywne uczestnictwo w otwarciu sezonu Kreatywnej Pedagogiki oraz udział w konferencji BeZee Listopad 2017 Prezydium Rady Rodziców
3. Dostosowanie Regulaminu Rady Rodziców do nowych warunków po reformie edukacji i nowej Ustawy Prawo Oświatowe, obowiązującej od dnia 01.IX.2017 roku. Grudzień 2017 Przewodniczący RR

wraz z Prezydium Rady Rodziców

4. Akceptacja nowego Regulaminu, przez Forum Rady Rodziców, w drodze głosowania, przez podjęcie stosownej uchwały. Styczeń 2018 Przewodniczący RR

wraz z Radą

Rodziców,

 

5.Sprawozdanie z pracy RR w roku szkolnym 2016/2017 Czerwiec 2018 Przewodniczący RR

wraz z Radą Rodziców

2. Udział Rady

Rodziców

w pracy

dydaktycznej i

wychowawczej

szkoły

1. Zgłaszanie oczekiwań  i propozycji rodziców do planów pracy szkoły.

Uchwalenie Programu Dydaktyczno-Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły

Opiniowanie planu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły

Wrzesień 2017

 

według potrzeb

Prezydium Rady Rodziców,

Rada Pedagogiczna

2. Opiniowanie dokumentów

wewnętrznych szkoły.

według potrzeb Prezydium Rady

Rodziców

3. Opiniowanie prac nauczyciela i dyrektora w przypadku awansu zawodowego. według potrzeb Prezydium Rady

Rodziców

4. Wnoszenie uwag i propozycji do Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły oraz udział w realizacji tych programów. cały rok Prezydium Rady Rodziców
5. Pozyskiwanie podmiotów gospodarczych, sponsorów oraz instytucji do współpracy cały rok Prezydium Rady Rodziców
6. Współpraca z różnymi organizacjami działającymi w środowisku lokalnym w zakresie integrowania lokalnej społeczności ze środowiskiem szkolnym cały rok Prezydium Rady Rodziców
7. Współuczestniczenie w opracowaniu i realizacji procedur ustalonych na okoliczność sytuacji szczególnie zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub SP 85 początek roku szkolnego Rada Pedagogiczna, Prezydium Rady Rodziców
3. Udział rodziców w organizacji życia społeczności uczniowskiej. 1. Pomoc rodziców w organizacji imprez i uroczystości  szkolnych zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych Prezydium Rady Rodziców, Oddziałowe Rady Rodziców
2. Współudział w organizacji zebrań rodziców. zgodnie z

harmonogramem

Prezydium RR,

Dyrekcja SP 85, wychowawcy klas

3. Pomoc w organizacji wycieczek i imprez  klasowych oraz opieka nad uczniami w czasie ich trwania. według potrzeb Oddziałowe Rady

Rodziców

4. Współudział w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności młodzieży. według potrzeb Prezydium RR, Dyrekcja SP 85
4. Działalność

finansowa Rady Rodziców.

1. Ustalenie zasad finansowania i akceptacja podziału budżetu RR Listopad 2017 Rada Rodziców

 

2. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły Grudzień 2017 Przewodniczący Rady Rodziców
3. Pozyskiwanie funduszy na rzecz Rady Rodziców. cały rok Rada Rodziców i ogół Rodziców
4. Zakup nagród rzeczowych oraz przyznawanie nagród finansowych i stypendiów dla wyróżniających się uczniów, dla najlepszego sportowca i za godne reprezentowanie szkoły w zawodach na wniosek dyrekcji nauczycieli lub SU Prezydium Rady Rodziców
5. Dofinansowanie wycieczek, uroczystości okolicznościowych , konkursów itp. cały rok Prezydium Rady Rodziców
6. Zakup pomocy dydaktycznych. według potrzeb

cały rok

Prezydium Rady Rodziców

Dyrekcja SP 85

5. Udział rodziców w pracach społeczno użytecznych na rzecz SP 85 1. Rodzinny Festyn Sportowy Rada Rodziców i ogół Rodziców
2. Dzień Ziemii Rada Rodziców i ogół Rodziców
3. Szkolny Finał WOŚP Rada Rodziców i ogół Rodziców