Rada Rodziców przy SP85 w Gdańsku

Stypendium Rady Rodziców

Wniosek (plik pdf) o przyznanie stypendium Rady Rodziców.
Regulamin (plik pdf) przyznawania jednorazowego stypendium Rady Rodziców.

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWEGO STYPENDIUM RADY RODZICÓW

DLA UCZNIÓW SP 85 w Gdańsku

Na rok szkolny 2017/18

 

I. Jednorazowe stypendium Rady Rodziców zwane dalej „stypendium” przyznawane jest:

uzdolnionym i wyróżniającym się aktywnością społeczną uczniom Szkoły Podstawowej nr 85 z oddziałami gimnazjalnymi w Gdańsku, w tym:

 

 • uczniom SP 85 kończącym klasę 4, 5, 6 i 7 Szkoły Podstawowej nr 85, im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego
 • uczniom klas gimnazjum kończącym klasy 2 i 3 Gimnazjum nr 48, im. Lecha Bądkowskiego

 

O Stypendium RR może ubiegać się uczeń, który został nominowany przez swojego Wychowawcę. Wychowawca nominuje jednego ucznia ze swojej klasy, przez wypełnienie i złożenie, w stosownym terminie, Wniosku Stypendialnego. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach Prezydium RR dopuszcza rozpatrzenie dodatkowej nominacji.

Prócz oczywistych i ważnych kryteriów jak: ocena z zachowania, średnia ocen na świadectwie końcowym, sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych, decydujące będą takie kryteria jak: praca na rzecz klasy, szkoły i społeczności lokalnej, wyjątkowa postawa koleżeńska i obywatelska, praca pozaszkolna ucznia, wolontariat, czy inna, społeczna forma aktywności, a także hobby, czy wybitna działalność artystyczna. Wniosek zawiera rubrykę przewidzianą na obszerną, opisową opinię Wychowawcy oraz miejsce na dodatkową opinię wybranego nauczyciela, pracownika szkoły, pedagoga.

 


II. Zasady przyznawania stypendium.

 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja złożona z członków Prezydium Rady Rodziców; dzieci członków Komisji nie mogą ubiegać się o stypendium;
 2. Komisja wyróżnia dwóch uczniów na każdym poziomie nauczania, dokonując wyboru:
 • po dwóch, spośród nominowanych, uczniów klas: 4, klas 5, klas 6 i klas 7 SP
 • oraz po dwóch, spośród nominowanych, uczniów klas 2 i klas 3 Gimnazjum;
 1. Komisja przydziela stypendia w zależności od posiadanych środków finansowych;
 2. Decyzja o przyznaniu stypendium, po zatwierdzeniu protokołu komisji, jest ostateczna i nieodwołalna.

 


III. Sposób postępowania przy składaniu wniosków.

 

 1. Wzór Wniosku będzie dostępny do pobrania w Sekretariacie szkoły i na stronie internetowej RR  “http://rodzice.sp85.edu.pl/wp-content/uploads/2018/05/stypendium-RR-wniosek.pdf Wypełniony Wniosek Stypendialny należy złożyć w Sekretariacie szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do 15.VI.2017 roku. Wniosek musi być wstępnie zaakceptowany przez Dyrekcję.
 2. O przyznanych stypendiach Prezydium RR poinformuje pisemnie Dyrekcję i Wychowawców oraz umieści ogłoszenie na stronie internetowej Szkoły i stronie RR do dnia 22.VI.2017 roku.
 3. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas apelu kończącego rok szkolny 2017/18

 

 

 

                                                                                                            Prezydium Rady Rodziców